024.3754.9337

Tiếng ViệtTiếng Anh

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ

Danh sách Giảng viên

 

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

PGS.TS Trương Ninh Thuận

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

2

TS. Bùi Quang Hưng

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

3

TS. Đặng Đình Thi

Tập đoàn Viettel

4

PGS.TS Đặng Thế Ba

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

5

TS. Nguyễn Hoàng Quân

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

6

TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

7

TS. Hà Minh Cường Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

8

TS. Lê Đình Anh Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

9

TS. Dương Việt Dũng

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

10

KS. Bành Đức Minh

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN
11

KS. Trần Đăng Huy

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

12

TS. Nguyễn Văn Thương Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

13

PGS.TS Đào Như Mai

Viện Cơ học

14

Th.S Đỗ Huy Điệp

Viện Cơ học

15

TS. Nguyễn Tiến Cường

Viện Cơ học

16

TS. Lê Xuân Huy

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

17

ThS. Lê Thế Soát

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

18

ThS. Lê Tiến Dung

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

19

ThS. Bùi Nam Dương

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

20

ThS. Đào Thu Hà

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

21

ThS. Trịnh Hoàng Quân

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

22

TS. Phạm Kỳ Nam

Tập đoàn Viettel

23

PGS.TS Lã Hải Dũng

Tập đoàn Viettel

24

TS. Phạm Đức Toàn

Tập đoàn Viettel

25

TS. Vũ Trọng Đại

Tập đoàn Viettel

26

PGS.TS Lê Quang

Đại học Bách Khoa Hà Nội

27

ThS. Lê Hùng Phương

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Copyright by Aerospace Engineering

024.3754.9337